Kategorie

POZOR Od 31.10. 2018 došlo k přerušení činnosti ehopu www.sultanka.cz!!!!

 

Obecná ustanovení


Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

Prodávající Tomáš Mrzena IČ: 71531335, Adresa: V Olšinách 106, Praha 10

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.

 

Obchodní podmínky

 

Dodací lhůty


Zboží expedujeme v čase uvedeném v detailu zboží. V případě, že tento termín nebudeme schopni dodržet, bude zákazník, co nejdříve informován Celková doba doručení záleží na tom, jakou formu doručení zákazník zvolí. Viz.:  “Způsoby platby a dodání zboží.

Způsoby platby a dodání zboží

 

 • Doručení Českou poštou s dobírkou
  Zboží je zasláno balíkem České pošty. Česká pošta negarantuje dobu, kdy je zboží doručeno. Cena tohoto způsobu doručení je 99Kč.

 

Internetová objednávka


Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

Platnost cen


Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

Daňový doklad a záruční list


Oba dokumenty jsou vždy součástí zásilky.
V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list. Daňový doklad je zasílán v elektronické podobě na uvedený email v objednávce.

Reklamační podmínky


Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení adekvátního úsilí.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
Písemné oznámení o zjištěných vadách zašle kupující na adresu: Tomáš Mrzena, V Olšinách 106, Praha 10, PSČ: 100 00, nebo e-mailem na info@sultanka.cz


K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky) a řádně vyplněný záruční list, který obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, případně typové označení a výrobní číslo (serial number) zboží, jehož vady jsou reklamovány.
V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.


Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.


Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí..


Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.


U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba


Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace


Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Tomáš Mrzena, V Olšinách 106, Praha 10, PSČ: 100 00 .
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou* - na náklady kupujícího - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.


V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.


V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.


Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo

 

 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo

 

 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.


O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.


O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Storno objednávky


Objednávku můžete telefonicky (+420 732 200 344) případně emailem info@sultanka.cz stornovat do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího


V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury, na které bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 •  v případě přerušení či skončení činnosti prodávajicího
 

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:

 

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

 

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

 • na dodávku spotřebního zboží jako např. tabák atd.

 

 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

 

 • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje


V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Společnost sultanka (Tomáš Mrzena), sídlem V Olšinách 106, Praha 10, 100. IČ: 71531335, jako správce, registrovaná u úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00053823.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel www.sultanka.cz (Tomáš Mrzena, IČO 71531335, V Olšinách 106, 100 00  Praha10) neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb internetové stránky www.sultanka.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. Osobní údaje jsou využívany za účelem zpracování objednávky.

Provozovatel www.sultanka.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a provozovatel www.sultanka.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

 

 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Adresa pro osobní vracení zboží:


Tomáš Mrzena, V Olšinách 106, Praha 10, PSČ: 100 00


Adresa pro vrácení zboží formou zásilky:


Tomáš Mrzena, V Olšinách 106, Praha 10, PSČ: 100 00

Závěrečná ustanovení


Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 14.7 2008. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

 

 


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Objednávka

Kontaktujte nás

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 775 345 457

E-mail: info@sultanka.cz